Nová registrace: Registrace do TESCOMA klubu

Pravidla TESCOMA klubu

I. Princip věrnostního programu, provozovatel

Věrnostní program „TESCOMA klub“ (dále jako „TESCOMA klub“ nebo „klub“) je věrnostní program, který provozuje společnost TESCOMA s.r.o., se sídlem Zlín, U Tescomy 241, PSČ 760 01, IČ: 46981691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8197 (dále jako „provozovatel“) pro své zákazníky. V rámci TESCOMA klubu jsou členům klubu za stanovených podmínek poskytovány výhody.  

Tato Pravidla věrnostního programu TESCOMA klub (dále jako „Pravidla“) stanovují práva a povinnosti týkající se fungování TESCOMA klubu a účasti v něm.

II. Členství v TESCOMA klubu, identifikace člena TESCOMA klubu

Členem TESCOMA klubu se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, která splňuje další dále stanovené podmínky pro členství v TESCOMA klubu a provede řádnou registraci do klubu. Registrací do TESCOMA klubu osoba vyslovuje svůj souhlas s Pravidly a potvrzuje, že s nimi byla seznámena.

Za registraci do TESCOMA klubu se považuje řádné, úplné a pravdivé uvedení (vyplnění) požadovaných údajů v registračním formuláři a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s členstvím v TESCOMA klubu.

Registraci do TESCOMA klubu lze provést:

a) on-line prostřednictvím www.tescomaklub.cz nebo prostřednictvím e-shopu provozovaného na www.eshop.tescoma.cz (dále jako „Značkový e-shop TESCOMA“): po úspěšné registraci zákazník obdrží přihlašovací jméno a heslo, které slouží pro přihlášení do zákaznického účtu ve Značkovém eshopu TESCOMA a zákaznického účtu na www.tescomaklub.cz. Takto registrovaný zákazník má také možnost vytvořit si elektronickou kartu, která nahrazuje plastovou kartu při identifikaci v Prodejních centrech TESCOMA;

nebo

b) osobně ve vybraných Prodejních centrech TESCOMA, jejichž aktuální seznam je uveden na www.tescomaklub.cz/prodejny: zákazník po dokončení registrace obdrží plastovou kartu TESCOMA klubu. Touto kartou se identifikuje při každém nákupu v Prodejním centru TESCOMA. Číslo karty zároveň slouží jako přihlašovací jméno do zákaznického účtu ve Značkovém eshopu TESCOMA a zákaznického účtu na www.tescomaklub.cz. Přihlašovací heslo obdrží zákazník automaticky e-mailem.

Členství v TESCOMA klubu vzniká okamžikem dokončení registrace prostřednictvím www.tescomaklub.cz nebo okamžikem registrace ve Značkovém e-shopu TESCOMA nebo ve chvíli obdržení potvrzení o registraci mailem v případě registrace pomocí Přihlášky do věrnostního programu TESCOMA klub vyplněné a odevzdané v Prodejním centru TESCOMA.

Člen TESCOMA klubu je povinen své údaje aktualizovat bez zbytečného odkladu po jejich změně, a to elektronicky na www.tescomaklub.cz nebo ve Značkovém e-shopu TESCOMA na www.eshop.tescoma.cz.

Vícenásobné členství člena není možné.

III. Výhody TESCOMA klubu

Se členstvím v TESCOMA klubu jsou spojeny zejména tyto hlavní výhody:

- klubové body,
- klubové ceny,
- možnost výměny zboží do 14 dnů (platí pouze pro nákup v Prodejních centrech TESCOMA),
- další případné výhody poskytnuté provozovatelem.

Aktuální a úplný seznam výhod, jakož i aktuální podmínky týkající se poskytování a čerpání jednotlivých výhod jsou uvedeny na www.tescomaklub.cz/podminky-k-pravidlum-tescoma-klubu (dále jako „Podmínky“). Tyto Podmínky jsou součástí Pravidel. Provozovatel má právo Podmínky aktualizovat či jinak měnit.

IV. Zánik členství v TESCOMA klubu

Členství v TESCOMA klubu zaniká v těchto případech:

a) na žádost člena klubu;
b) člen klubu odvolá souhlas se zpracováním svých osobních údajů a/nebo souhlas se zasíláním obchodních sdělení a/nebo souhlas s rozhodováním založeným výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování;
c) rozhodnutím provozovatele, který si vyhrazuje právo zrušit členovi členství v klubu (a to bez náhrady náklady nebo újmy, která by zrušení členství mohla členovi vzniknout) z těchto důvodů:
- člen klubu vědomě uvedl nesprávné údaje při registraci do klubu nebo při změně údajů,
- člen klubu zneužil výhod vyplývajících z členství v klubu nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s Pravidly či dobrými mravy,
- člen klubu nerealizoval během 24 měsíců žádný nákup na svoji kartu (resp. svoji registraci),
- e-mailová adresa člena klubu uvedená při registraci nebo později sdělená není funkční (se členem klubu nelze komunikovat);

d) z jiných důvodů vyplývajících z obecně závazných předpisů (zejména smrtí člena klubu).

Při zániku členství z jakéhokoliv důvodu zaniká také nárok na poskytnutí jakýchkoliv dosud neposkytnutých výhod či odměn v souvislosti s členstvím v klubu.

V. Obecná ustanovení

Členství v TESCOMA klubu je nepřevoditelné.
Členství v TESCOMA klubu je bezplatné.
Veškerá dokumentace klubu a komunikace se členy klubu probíhá v českém jazyce.

VI. Ochrana osobních údajů

Podrobnosti o zpracování a ochraně osobních údajů členů klubu jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, dostupném na www.tescomaklub.cz.

VII. Závěrečná ustanovení

Veškeré výhody poskytované v rámci klubu jsou právně nevymahatelné.
Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných otázkách týkajících se TESCOMA klubu a členství v něm.
Provozovatel si vyhrazuje právo změnit či jinak upravit Pravidla.
Provozovatel připravil věrnostní program TESCOMA klub s dlouhodobým záměrem, přesto si vyhrazuje právo činnost TESCOMA klubu ukončit, a to bez udání důvodu a stanovení náhrady.

Tato Pravidla jsou platná od 9. července 2019.